O nás

Vychovávateľky nadväzujú na výchovno - vzdelávací proces školy a výchovné pôsobenie rodiny pri formovaní praktických sestier s cieľom vychovať všestranne vzdelanú ale aj kresťanskou morálkou rozvinutú osobnosť pre prácu s chorými. V tomto procese sa pri výchove snažia zabezpečiť spokojnú, radostnú a rodinnú atmosféru, ktorá napomáha a spríjemňuje výchovu.

História

V šk. roku 1990/1991 sa otvorila naša zdravotnícka škola a v nasledujúcom školskom roku vedenie vyvinulo všetko úsilie k tomu, aby bolo študentkám poskytnuté aj ubytovanie.

Výchova

Vychovávateľky sa usilujú formovať slobodných, zodpovedných ľudí. Snažia sa o rozvoj ľudských daností, ako je zmysel pre dôveru, nezištnosť, sebadarovanie, výchovu k pravde a slobode.

Rešpekt k jedinečnosti

Nezáleží na tom ako pomaly kráčaš, dôležité je nezastať a preto hľadáme spôsoby ako sa spoločne podporovať, spoznávať a formovať.

Duchovná formácia

Posviacka kaplnky a školského internátu sa uskutočnila v roku 2005. Terajším duchovným spávcom je ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.

Aktivity

Dievčatám sú ponúknuté aktivity rôzneho charakteru ako napr.: besedy, prednášky, skupinové stretnutia ale aj spoločný stolný tenis, volejbal, či návšteva kina.

Spoločenstvo

V našom školskom internáte sú ubytované iba dievčatá (stredoškoláčky), študujúce na rôznych školách v meste Prešov.

Základné opatrenia

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest uverejnej vo Vestníku vlády SR, ročník 31 sa použitie respirátora môže nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v …

Slávnostné otvorenie školského roka

Nový školský rok 2021/2022 sme začali na tradičnom mieste – v Božom chráme. Vyprosiť milosti a požehnanie sme mali možnosť na slávnostnej sv. liturgii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú slúžil duchovný správca školy ThDr. Milan Kuzmiak, PhD. Aj vďaka jeho príhovoru sme si mohli …

Pokyny k ubytovaniu

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá …