Školský internát (ďalej len ŠI) je súčasťou SZŠ sv. Bazila Veľkého. Metodické vedenie spadá do kompetencie riaditeľky školy.

Výchova žiačok sa realizuje v duchu kresťanskej etiky a je pokračovaním výchovného procesu školy.

Ubytovanie mimo ŠI je možné len vo výnimočných prípadoch (blízki príbuzní) a to so súhlasom riaditeľky.

Žiačky v zariadení ŠI používajú kresťanský pozdrav Sláva Isusu Christu, alebo Pochválený buď Ježiš Kristus.

Žiačky sa majú voči vychovávateľkám a ostatným zamestnancom ŠI správať slušne a zdvorilo.

 

Práva ubytovaných žiačok
cropped-pexels-photo-4144923-2.jpeg

1. Žiačky majú možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s vychovávateľkou.

2. Žiačky majú možnosť prekonzultovať svoje osobné problémy s kňazom.

3. Žiačky majú možnosť aktívne sa zúčastňovať na sv. Liturgiách a na kresťanskom živote v ŠI.

4. Žiačky sa majú právo s akoukoľvek otázkou, alebo prosbou obrátiť na svoju  vychovávateľku resp. na vedúcu ŠI (t.j. riaditeľku SZŠ sv. Bazila Veľkého).

5. Žiačky majú právo na odpočinok a voľný čas.

6. Žiačky môžu využívať knižnicu, spoločenskú a počítačovú miestnosť v ŠI.

7. Žiačky majú právo používať posteľné prádlo ŠI.

8. Žiačky majú právo na slobodu prejavu, pričom sa ich názorom –  najmä tým, ktoré sa dotýkajú ich osoby – musí venovať patričná pozornosť. Pritom však musia byť rešpektované práva a povesť iných a chránený verejný poriadok, zdravie iných a morálka.

9. Žiačky majú právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom, psychotropnými látkami a fajčením.

Povinnosti ubytovaných žiačok

1.  Príchod žiačok do ŠI je v nedeľu do 20.30 hod. V prípade, že študentka príde neskôr ako v uvedenom čase, (do 20.30 hod.) alebo v pondelok ráno, tak to rodič oznámi vychovávateľke.

2.  Odchod domov k rodičom je v piatok do 15.00 hod. Je potrebné zanechať v izbách poriadok, pozatvárať okná, tiež zamknúť dvere a kľúče odovzdať na vrátnicu ŠI. V týždni môžu žiačky cestovať len na písomnú žiadosť rodiča, alebo ak to telefonicky oznámi. Žiačkam nie je dovolené zostať v internáte v sobotu a v nedeľu.

3.  Neodporúča sa mať u seba väčšiu sumu peňazí. Peniaze za internát, alebo na iné účely žiačky odovzdávajú vychovávateľkám, pri nedodržaní tohto bodu, vychovávateľka nezodpovedá za stratu peňazí.

4.  Žiačky majú venovať náležitú pozornosť svojim osobným veciam, v prípade straty nemajú nárok na úhradu stratenej veci. Po odchode zo ŠI majú zamykať dvere svojich izieb.

5.  Na izbách, v študovni, v jedálni a spoločných priestoroch sú žiačky povinné udržiavať poriadok.

6.  Žiačky sú povinné šetrne zaobchádzať s inventárom a zariadením ŠI.

7.  V prípade poškodenia musí vzniknutú škodu uhradiť žiačka resp. jej rodič. V prípade nezistenia vinníka budú škodu hradiť obyvatelia izby, skupiny alebo celého ŠI. Nepovoľuje sa svojvoľne premiestňovať nábytok a lepiť plagáty. V prípade nedodržania tohto nariadenia budú škody napravené na vlastné náklady žiačky (lepenie plagátov – bielenie izby).

8.  Žiačky sa majú slušne obliekať. Nie sú dovolené  tetovania, piercing a odev, ktorý je v rozpore so zásadami kresťanskej morálky (krátke sukne, výstrihy, trička na ramienka). V tomto smere žiačky musia prijímať usmernenie zo strany vychovávateliek.

9.  Žiačky sú povinné prezúvať sa a odkladať si topánky do skriniek v šatni na prezúvanie. Pri nedodržaní tejto povinnosti  uhradia za každé neprezutie poplatok 0,30.-€. (Z týchto poplatkov sa bude čerpať na odmeny pre tie žiačky, ktoré budú mať najlepší poriadok na izbách počas celého školského roka. )

10. V budove a  okolí ŠI  je prísne zakázané fajčiť (zákon NR SR č. 465/2005 Z.z.).  Nie je dovolené požívanie alkoholu, či iných omamných látok a prechovávanie nevhodných časopisov.

11. Žiačky nesmú navštevovať zariadenia, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Bez dozoru vychovávateľky je žiačkam dovolené zdržiavať sa mimo ŠI v letnom období do 20.00 hod a v zimnom do 19.30 hod.  ŠI  sa zamyká o 20:00 hod.

12. Žiačky sú povinné dodržiavať predpísaný program dňa podľa denného poriadku. Počas povinnej študijnej doby od 16.00 hod. do 17.30 hod. nie sú dovolené návštevy, ani telefonáty. Taktiež v čase študijnej doby a po večierke musia byť vypnuté mobilné telefóny a notebooky! V tomto čase zachovávajú úplné ticho, pokoj a nebúchajú dverami.

12. Televíziu môžu žiačky sledovať iba zo súhlasom vychovávateľky a to v čase mimo študijnej doby. To isté platí pre internet.  V období pôstu sa v ŠI televízia nesleduje.   

13. Žiačky sú povinné odoberať celodennú stravu zabezpečenú ŠI , ktorú je potrebné zaplatiť do určeného dňa v mesiaci.  Nie je dovolené vynášať z jedálne taniere, príbory a poháre. Ak pri rannom bodovaní budú na izbách taniere atď. – poplatok 0,30€,  ak budú neumyté prípadne s jedlom poplatok  0,50 €.

15. Žiačky sú povinné  šetriť elektrickú energiu, vodu, tiež dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia i spolubývajúcich a protipožiarne predpisy. Z tohto dôvodu nie je dovolené používať špirály, rýchlovariče a televízor na izbách.

16. V prípade konajúcich sa akcií v ŠI cez víkendy, sú žiačky povinné svoje veci uzamknúť do skrine, izbu upratať a pripraviť podľa pokynov vychovávateľky.

17. Ak žiačka pravidelne užíva lieky, resp. je alergická na nejaké lieky, alebo má zvláštnu pozornosť vyžadujúcu chorobu rodič / zákonný zástupca to musí ohlásiť vychovávateľke.

18. Ak v ŠI žiačka ochorie je potrebné ohlásiť to službu konajúcej vychovávateľke do 07:30 h., ak jej to zdravotný stav dovolí odcestuje domov sama, alebo pricestuje pre ňu jej zákonný zástupca. Žiačka v ŠI môže dostať iba lieky proti bolesti a proti horúčke, ostatne lieky pre ňu zabezpečí rodič / zákonný zástupca.

19. Žiačka v každom prípade konzultuje so svojou vychovávateľkou:

a) sa ak z vážnych dôvodov na písomné alebo telefonické požiadanie rodiča / zákonného zástupcu potrebuje vzdialiť zo ŠI.

b) ak potrebuje ostať po vyučovaní v škole kvôli krúžkovej činnosti.

c) ak po 21:30 hod sa potrebuje ešte učiť

20. Žiačka sa zúčastňuje  na rôznych akciách a podujatiach v ŠI  aj v rámci svojej skupiny.

21. Pri nedodržiavaní a hrubom porušení vnútorného poriadku ŠI a programu dňa sú nasledujúce disciplinárne opatrenia:

a) prvý priestupok – napomenutie skupinovou vychovávateľkou,

b) druhý priestupok – napomenutie vedúcou výchovy pred kolektívom a  oznámenie rodičom/zákonnému    zástupcovi

c) tretí priestupok – pokarhanie riaditeľkou školy, oznámenie rodičom / zákonnému zástupcovi a podmienečné vylúčenie zo ŠI,

d) štvrtý priestupok – vylúčenie zo školy

 Tieto opatrenia platia za celé obdobie 4 rokov.

 Každý priestupok sa zapíše žiačke do osobného listu.